Privacyreglement van Zorgzaam Present, Lichtboei 96, 9732 JD Groningen

Zorgzaam Present wil je met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kun je lezen wat er met je gegevens gebeurt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

De dienstverlening van Zorgzaam Present is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mensen met een beperking en hun omgeving mee te maken krijgen in de wet langdurige zorg (Wlz) of de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Zorgzaam Present verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over je zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Zorgzaam Present. Algemene gegevens kunnen (als je daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Zorgzaam Present te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zorgzaam Present mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als je daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Zorgzaam Present je een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene en bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal Zorgzaam Present de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen.

Zorgzaam Present controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat je bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Zorgzaam Present geen overeenkomst met je af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Zorgzaam Present informeert je in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

 

Website

Zorgzaam Present houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij.

Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld.

 

Verkrijgen van gegevens

Zorgzaam Present verkrijgt de gegevens op de volgende wijze:
• Jij of jouw vertegenwoordiger geeft de gegevens zelf aan Zorgzaam Present;
• Iemand die direct bij jou betrokken is geeft de gegevens aan Zorgzaam Present;
• Zorgzaam Present krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
• Zorgzaam Present heeft openbare bronnen geraadpleegd.

 

Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:
• Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals afgesproken;
• Zorgzaam Present aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
• Bevoegde instanties daar om vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Zorgzaam Present kan je op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

 

Bewaartermijnen

Zorgzaam Present heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De termijnen gelden vanaf het moment dat de dienstverlening is beëindigd.
• Contactgegevens voor tot stand komen van een overeenkomst 4 weken
• Bijzondere gegevens 5 jaar
• Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie 7 jaar

Contactgegevens voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Zorgzaam Present je gegevens.

Bijzondere gegevens worden 5 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplicht termijn. Op verzoek of met instemming van de cliënt, kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of eenmalig met 2 jaar verlengd worden. Mocht Zorgzaam Present zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar.

De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplicht termijn.

 

Beveiligingsniveau

Zorgzaam Present beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien je van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kan je contact opnemen met Zorgzaam Present. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

 

Rechten van klanten en websitebezoekers

Indien je een relatie met Zorgzaam Present hebt, kun je na een schriftelijk verzoek per post of per email via het onderstaande adres je persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Zorgzaam Present verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Eventuele klachten over de omgang met persoonsgegevens kun je na melding bij Zorgzaam Present, ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassing privacyverklaring

Zorgzaam Present heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.zorgzaampresent.nl wordt gepubliceerd.

 

Contactgegevens

Heb je vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:

Zorgzaam Present

Adres: Lichtboei 96

9732 JD Groningen

Mail: sjanneke@zorgzaampresent.nl

KVK: 63383268TERUG